Odstúpenie leasingu

Problém, ktorý môže nastať pri leasingu je buď nesprávne uzatvorená leasingová zmluva alebo prípad predčasného ukončenia leasingovej zmluvy. Pokiaľ dôjde k predčasnému ukončeniu leasingovej zmluvy alebo postúpeniu leasingovej zmluvy na nového nájomcu je potrebné leasingové splátky riešiť špecificky. Bežný život, hospodársky život ale hlavne podnikateľská prax prinášajú neskutočné množstvo dôvodov a príčin, prečo dochádza k predčasnému ukončeniu zmluvy o finančnom prenájme. Predčasné ukončenie leasingu je možné z pravidla rozdeliť na predčasné ukončenie so zavinením nájomcu a predčasné ukončenie bez zavinenia nájomcu. Každá leasingová spoločnosť má svoje zmluvné podmienky a rieši vo všeobecnosti všetky príčiny, ktoré zavinia predčasné odstúpenie leasingovej zmluvy nájomcom. Zo strany nájomcu je najčastejším dôvodom predčasného odstúpenia leasingovej zmluvy platobná neschopnosť nájomcu, ktorá spôsobuje meškanie jednotlivých leasingových splátok. Ďalším závažným dôvodom môže byť aj nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok ako môže byť napríklad povinnosť poistiť predmet leasingu. Za predčasné ukončenie leasingovej zmluvy bez zavinenia nájomcu možno zaradiť príčiny ako živelné pohromy, rôzne krádeže, totálne zničenie predmetu leasingu, havárie.

Kedysi zákon o dani z príjmov dovoľoval nechať v základe dane nájomné vo výške rovnomerných odpisov. Dnešný zákon je k nájomcovi oveľa zhovievavejší. Ak nájomca nedodrží podmienky leasingovej zmluvy môže ponechať v základe dane odpisy vypočítané ako rovnomerné vrátane čiastky rozlíšeného nájomného zahrnutého do základu dane od doby začiatku leasingovej zmluvy až do jej predčasného ukončenia.

Za nedodržanie podmienok finančného leasingu sa nepovažuje skutočnosť, že k predčasnému ukončeniu leasingovej zmluvy došlo bez zavinenia nájomcu.